Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 – Toepasselijkheid
 • Artikel 2 – Aanbiedings- en annuleringscontracten
 • Artikel 3 – Kosten
 • Artikel 4 – Betalingen
 • Artikel 5 – Levering en levertijd
 • Artikel 6 – Ruilen en recht om terug te trekken
 • Artikel 7 – Het bezit van de titel
 • Artikel 8 – Garantie en dekking
 • Artikel 9 – Overmacht
 • Artikel 10 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 11 – Persoonlijke informatie
 • Artikel 12 – Toepasselijk recht en gezaghebbend gerecht
 • Artikel 13 – Links
 • Artikel 14 – Uw autoriteiten

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die worden ontvangen van kamagrakopenonline.nl en worden uitgebreid naar alle overeenkomsten die worden vermeld in kamagrakopenonline.nl.
 2. Met inbegrip van alle Algemene Voorwaarden, kunnen eventuele Aanvullende Voorwaarden worden toegepast op sommige diensten of
  producten.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen worden verwijderd, indien deze kennelijk schriftelijk zijn overeengekomen
  en in welke staat alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden actief blijven.
 4. Als een klant ook verwijst naar zijn / haar algemene voorwaarden, dan worden die niet in overweging genomen, tenzij deze door
  Kamgra.nu zijn uitgedrukt en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Het woord “Koper” is bedoeld voor elke bezoeker van de website of een persoon die een contractuele relatie van welke aard dan ook
  met Kamgra.nu onderhoudt.
 6. kamagrakopenonline.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen in wettelijke normen.
 7. Door gebruik te maken van de website van kamagrakopenonline.nl of door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper alle algemene
  voorwaarden en andere clausules die worden uitgelegd op de internetsite.

Artikel 2 – Aanbiedingen en annuleringen

 1. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Over de aanbiedingen op de internetsite wordt geïnformeerd via telefoon,
  fax of e-mail.
 2. Een specifieke offerte is slechts 2 weken geldig, tenzij een andere tijdsduur in de offerte wordt vermeld.
 3. Een overeenkomst is voltooid wanneer een bestelling via de post aan het e-mailadres of postadres van de koper is bezorgd.
 4. Koper en kamagrakopenonline.nl komen onderling overeen dat door gebruik te maken van digitale communicatie een geldige overeenkomst tot stand
  komt en wordt bereikt zodra aan de voorwaarden van artikel 2.1 en artikel 2.3 is voldaan. In die zin verandert het ontbreken van een
  gewone handtekening niets aan de bindende kracht van het aanbod en de algemene acceptatie. Het elektronische bestand van kamagrakopenonline.nl
  zal worden gebruikt als het vermoeden van bewijs onder de grenzen van de wet.
 5. Afbeeldingen, informatie, mondelinge communicatie, telefoon of e-mail, en verklaringen van toepasbaarheid met betrekking tot alle
  aanbiedingen en belangrijkste eigenschappen van de producten worden vóór u geproduceerd zo nauwkeurig mogelijk. kamagrakopenonline.nl is immers
  niet aansprakelijk voor alle aanbiedingen en producten die niet volgens de gegeven informatie of toepassing zijn. Elk verschil in het
  principe kan geen reden voor compensatie en ontbinding worden.

Artikel 3 – Kosten

 1. Alle prijzen worden weergegeven in Euro’s op basis van de wettelijke vereisten en inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zoals gespecificeerd in het aanbodgedeelte. Het wordt gepubliceerd
  op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze tijdsperioden komen altijd met elkaar overeen.
 3. De koper betaalt de prijs die Kamagrakopenonline.nl heeft besproken in overeenstemming met artikel 2 van deze voorwaarden. Enkele voor de hand
  liggende fouten in de offerte, zoals domme fouten, kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door Kamagrakopenonline.nl worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4 – Betaling

 1. Het aantal bestellingen kan via de website op verschillende manieren worden betaald, zoals vooruitbetaling, contant of ideal, en
  factuur. Kamagrakopenonline.nl kan de betalingsopties de komende dagen verhogen. En andere betalingsopties worden via de website of schriftelijke
  kennisgeving van Kamagrakopenonline.nl doorgegeven.
 2. In het geval dat Kamagrakopenonline.nl een betalingstermijn is overeengekomen, zou de koper op de standaardlocatie zijn wanneer de geldigheid
  vervalt. Dergelijke betalingsvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen onder algemene voorwaarden die in overweging
  moeten worden genomen en moeten worden overeengekomen.
 3. Indien zich een voorwaarde voor niet-betaling of late betaling voordoet, wordt verwacht dat de extra kosten door de koper worden
  betaald.
 4. Alle gerechtelijke kosten die Kamagrakopenonline.nl heeft geleden als gevolg van niet-nakoming door de koper, moeten bij de betaling worden
  gemaakt en zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
 5. Indien voldaan wordt in geval van niet-tijdige betaling, is Kamagrakopenonline.nl gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of
  de volgende levering op te schorten totdat de koper het volledige bedrag inclusief rente en verschuldigde kosten volledig heeft
  betaald. Je wordt opgenomen in de sectie oplichting van deze website als je niet betaalt zoals afgesproken. het contract op afstand
  en de garantie die door het bedrijf wordt geboden.

Artikel 5 – Levering en levertijd

 1. De bestellingen worden op zijn vroegst bezorgd. Daarom probeert Kamagrakopenonline.nl bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. De
  vermelde levertijd is slechts indicatief van aard en geen deadline. Kamagrakopenonline.nl kan aanvullende informatie over de levertijd op de
  website verstrekken, anders schriftelijk. Dergelijke informatie is alleen bedoeld om het doel aan te geven. Onze maximale levertijd is
  30 dagen tenzij anders overeengekomen. Als deze levertijd niet uitvoerbaar is, zullen wij u hiervan van te voren op de hoogte stellen.
  In dat geval bent u bevoegd om de overeenkomst te verwerpen. Als een bepaald bedrag wordt betaald, wordt dit snel terugbetaald, maar
  binnen 30 dagen.
 2. Als een koper het product heeft besteld dat momenteel niet op voorraad is, zullen zij op de hoogte worden gesteld wanneer het
  product op voorraad is. Verder zal vertragingsinformatie per e-mail of telefoon aan de koper worden doorgegeven.
 3. Alle leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de bevestiging van de overeenkomst geproduceerde adres.
 4. Wanneer producten legaal bij de klant worden afgeleverd, is het risico van verlies of beschadiging een kwestie van overeenstemming
  die overgaat op de klant en hij / zij is verantwoordelijk en ook een derde partij moet worden aangewezen.
 5. De klant maakt bekend volledig op de hoogte te zijn van wat er in de klantenservice zit met betrekking tot het risico van gratis
  verzending.
 6. Voor leveringen in andere landen kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6 – Ruilen en recht om terug te trekken

 1. Alle kopers zijn verplicht om de producten onmiddellijk na succesvolle levering te controleren. Overeenkomsten met klanten waarbij
  alleen elektronische communicatie in gebruik wordt genomen, waarbij de klant de bevoegdheid heeft om een ​​recht op herroeping te vragen
  zonder enige sanctie of om het even welke reden, binnen zeven werkdagen na levering van het product is twijfelachtig. Over het
  algemeen bevat dit herroepingsrecht geen items die zijn gemaakt volgens de specificaties van de kopers. Het is er een die zijn:

• Uiteraard persoonlijk van aard.
• Kan vanwege hun aard niet worden geretourneerd.
• Snel buit of veroudert.
• Audio- en video-opnamen en computersoftware, indien de verzegeling door de koper wordt verbroken.
• Voor kranten en tijdschriften.

 1. Als een koper kiest voor het herroepingsrecht zoals hierboven besproken, dan zal Kamagrakopenonline.nl binnen 30 dagen na aankoop een
  terugbetaling uitvoeren als de door de klant betaalde prijs waarbij alleen de verzendkosten in rekening worden gebracht.
 2. In een toestand waarin de klant een product heeft besteld via rembours, worden de verzendkosten, incassokosten en
  administratiekosten afzonderlijk in rekening gebracht bij annulering.

Artikel 7 – Het bezit van de titel

 1. Na het voltooien van kevervorming, is de klant de eigenaar van het product.

Artikel 8 – Garantie en dekking

 1. Kamagrakopenonline.nl dekt de garantie dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die kunnen worden gesteld en
  niet defect zijn.
 2. Onze bon is geldig als een garantiebewijs.
 3. Kamagrakopenonline.nl is niet verplicht om enige schadevergoeding aan de klant te betalen, tenzij er sprake is van opzettelijke of volledige
  nalatigheid vanaf het einde van Kamagrakopenonline.nl. Kamagrakopenonline.nl is niet verantwoordelijk voor gevolgschade of indirecte schade.
 4. In alle omstandigheden, indien Kamagrakopenonline.nl verplicht is om enige schadevergoeding of de schade te betalen om welke reden dan ook,
  dan zal dit niet hoger zijn dan het bedrag van de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst die de oorzaak van de
  schade was.
 5. Onverminderd de verschillende aspecten van dit artikel kan er geen garantie zijn dat slijtage als normaal wordt beschouwd en zich
  uitstrekt tot de volgende situaties:

• Als er wijzigingen zijn aangebracht of aangebracht in het product, met inbegrip van de reparaties die niet zijn gedaan met
toestemming van Kamagrakopenonline.nl of de fabrikant; als de originele factuur niet is ingediend, zijn gemaakte wijzigingen illegaal.
• Als het product defect raakt door niet-bestemming of oneigenlijk gebruik.
• Als schade is ontstaan, is dit te wijten aan nalatigheid of opzettelijk.

 1. De koper is verplicht om Kamagrakopenonline.nl een boete te betalen voor elke claim die derden mogelijk hebben op Kamagrakopenonline.nl in
  overeenstemming met de overeenkomst. Tot dusverre verbiedt de wet niet de passende schade en kosten die de klant moet dragen. De klant
  is verplicht om het product aan Kamagrakopenonline.nl te retourneren om een ??goede afwikkeling van de garantieclaim te krijgen. Als een klacht
  geldig en authentiek blijkt te zijn, levert Kamagrakopenonline.nl een gelijkwaardig product tenzij anders is overeengekomen.
 2. Aanvullend op deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantievoorwaarden van kracht. Elke regeling die door het bedrijf wordt
  gemaakt als een garantie, doet geen afbreuk aan de rechten die een consument kan gebruiken met toestemming van het bedrijf op basis
  van wetgeving en overeenkomsten op afstand. Elke garantie gegeven door de fabrikant of importeur heeft geen invloed op de rechten die
  de consument kan uitoefenen ten opzichte van het bedrijf vanwege de wet, het contract op afstand en de garantie die door het bedrijf
  wordt geboden.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Bij overmacht is Kamagrakopenonline.nl niet aansprakelijk voor nakoming van haar verplichtingen jegens haar cliënt en is de verplichting
  bevroren gedurende de periode van overmacht.
 2. De overmacht kan worden gedefinieerd als elke situatie die daarvan onafhankelijk is, waardoor de nakoming van zijn verplichting
  jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt beperkt. Sommige van deze situaties omvatten brand, stakingen, bedrijfsstoringen,
  stroomuitval, niet-levering of te late levering door de logistieke bedrijven of andere ingeschakelde derden. De overmacht wordt ook
  uitgerekt tot storingen in het netwerk of de verbinding, het communicatieproces of de onbeschikbaarheid van de website op elk gewenst
  moment.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. De koper weet blijkbaar dat alle rechten op intellectuele eigendom van getoonde informatie, aankondigingen of andere discussies met
  betrekking tot het product of de internetlink eigendom zijn van kamagrakopenonline.nl, zijn leveranciers en andere derden.

Artikel 11 – Persoonlijke informatie

 1. Kamagrakopenonline.nl gebruikt de informatie van de kopers alleen op basis van haar privacybeleid. Het respecteert alle toe te passen
  privacyregels en -voorschriften.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en gezaghebbend gerecht

 1. De wetten van ons land zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

Artikel 13 – Links

 1. De website van Kamagrakopenonline.nl mag advertenties van derden of links naar hun sites tonen, maar heeft geen controle over het
  privacybeleid van deze derden of hun sites en wij zijn er niet verantwoordelijk voor.

Artikel 14 – Uw autoriteiten

 1. U bent vrij om te vragen naar welke gegevens over u worden verwerkt vanuit Kamagrakopenonline.nl. U kunt hetzelfde via e-mail vragen en om de
  correcties en toevoegingen vragen die ten vroegste zullen worden gedaan. Als u de informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit aan
  Kamagrakopenonline.nl laten weten. We sturen alleen informatie als we uw e-mailadres hebben ontvangen.